На главную

РАЙЫМБЕК-батыр

(1705 г. - ? г.)
РАЙЫМБЕК-батыр
Участие в войнах: Войны с джунгарами
Участие в сражениях:

Выдающийся казахский военачальник, победитель джунгар

Начало XVIII века ознаменовалось для казахского народа нападениями с Запада, что вынудило их покинуть свои территории. Трудности и бедственное положение консолидировало казахов и сподвигло на борьбу за выживание своей нации. Предводителем этой борьбы стал батыр Райымбек, который к 1723 г. был уже опытным воином.

В 1726 г. произошла значимая битва с джунгарами, в ходе которой противник был побежден, благодаря отличной тактике ведения боя, примененной казахами.

В 1729 г. состоялось еще одна битва казахов с джунгарами. Сражение было длительным, кровопролитным, в ходе которого Райымбек получил более 70-ти ранений. В результате сражений джунгары вынуждены были отступить. Земли, расположенные вблизи нынешнего Алматы, принадлежали противнику. Казахами было принято решение вернуть захваченные территории, но узнав о готовящемся нападении со стороны джунгар, войска Райымбека разгромили противника.

В 50-е годы обстановка снова накалилась. В ходе очередных казахо-джунгарских битв, казахам удается одержать победу, но в силу распрей внутри государства, им приходится пойти на мир, вследствие которого они завладели большей частью джунгарских земель.

Райымбек вошел в историю как полководец, под руководством которого армия Казахского ханства окончательно победило джунгар. Будучи мудрым дипломатом, Райымбек с помощью переговоров достиг мира в противостоянии с Китаем, вследствие чего удалось определить казахско-китайскую границу.

Райымбек-батыр стал не только свидетелем одного из важнейших периодов в истории Казахского ханства, но и его творцом. Он был опытным воином, искусным дипломатом и мудрым лидером, что помогло ему провести свой народ через дни Бедствия и задать своей стране направление развития и процветания.

Точная дата смерти Райымбек-батыра неизвестна.

Биография


Дулат
Комментарий
Тема не указана:
Комментарий № 6 дата : 07.12.2014 / 09:28:06
на фото памятник Наурызбай батыра

Кайрат
Комментарий
Тема не указана:
Комментарий № 5 дата : 23.05.2014 / 17:34:51
Жетiм калган 11жасар Райымбек, 60-тан аскан Карасай батырдын жорыктан кайтып келе жатканын бiлiп, Iле бойында камыс ортейдi. Карасай адамдарын жiберiп Райымбектi тауып алады да, сынау ушiн молалар арасынан отын терiп келуге жiбередi. Ак жамылган екi нокер мола iшiнен шыгып, Райымбектi коркытпак болады, кiшкентай Райымбек екеуiн камшымен сабап: «Сендермен айналысатын уакытым жок, Карасайдын карны ашты, отын терiп апаруым керек» -деп, екеуiн камшымен сабап молага кайта айдап кiргiзедi.
Содан Карасай Райымбектi касына ертiп осiредi. Райымбек аулие, корiпкел кiсi болады. Олерiнде: «Мен олгенде туйе устiне артып, батыска карай айдап жiберiндер, туйе шоккен жерге койындар»-деп, айтканы бойынша албаннын жерi Нарынколда олген Райымбек, туйе шоккен шапыраштынын жерi Алматыда жерленген. Бул ангiменi мен 1980 жылдары, бiр албаннын аксакалынан естiгем. Сонда Райымбек Карасайдан 50 жастай киши, ал Кабанбайдан 40 жас улкен.
Кейiнгi кезде Райымбек пен Карасайдын арасын 100 жылдан асырып, бiр-бiрiн кормеген гып, ал озiнiн баласындай Кабанбайдан бата суратып койган кулкiлi ангiменi кiм, не ушiн шыгарган??? Казакта ар жуздiн, тайпанын аскерi болек болган, ар ханнын кол астындагы уш жуздiн бас батырлары болган, согыс кай елдiн жерiнде болса, сол елдiн батыры буткiл казак аскерiне бас батыр болып, онын жекпе-жекке шыгу кукы артык болган.
Мысалы, Анракай шайкасында бас батыр болган Шапырашты Наурызбай калмактын Шамал ханы мен Каскелендi, ал Шапырашты Казыбек бектiн улы Болек батыр Боралдайды жекпе-жекте олтiредi.

Anonymous
Комментарий
Тема не указана:
Комментарий № 4 дата : 03.04.2014 / 10:44:49
Биздин Казак елимизди,жеримизди сактап,коркоргап калган батырларымызга мын Рахмет.Алламыз оларга еки дуниенин бакытын насип етсин!бизде сол ата-балаларымыздын алдында уятка калмай,бирликти,иманды,мыкты болуымыз абзал!

Самал
Комментарий
Тема не указана:
Комментарий № 3 дата : 16.01.2014 / 08:10:50
Мен казакпын деп айтуга уялмайтындай, Енсеми3ди тусирмей, рухымызды биiкке котерип журуiмiзге. Ка3ирги жастардын болашагы мен тыныштыгына улес коскан Райымбек батыр бабамыздын улеси оте коп Ка3актарды каймактай уйытып бир жерге басын коскан, Кун тун демей Астына атын минип, колына кару алып елим жерим деп жауга шапкан Райымбек батыр бабамызды манги есте сактап, курметейкши жастар.

Anonymous
Комментарий
Тема не указана:
Комментарий № 2 дата : 12.05.2013 / 16:20:56
это очень класно

райымбек
Комментарий
Тема не указана:
Комментарий № 1 дата : 20.11.2012 / 10:28:15
это очень класно

Комментарии

  • Обязательные для заполнения поля помечены знаком *.

Если у Вас возникли проблемы с чтением кода, нажмите на картинку с кодом для нового кода.
 
Великие битвы О проекте Контакты Все полководцы мира